การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนด วันเวลา ในการรับสมัคร นักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ จะทำการรับสมัครนักเรียน ตามเอกสารประกาศของทางโรงเรียน ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดระเบียบการ และใบสมัคร พร้อมส่งเอกสารหลักฐานการสมัคร ได้ตามสถานที่ วันและเวลา ที่กำหนด ในระเบียบการ

ดาวน์โหลดระเบียบการและในสมัครที่ลิงก์ด้านล่าง

  1. ประกาศ ระเบียบการ และใบสมัคร ม.1 ห้องเรียนพิเศษ
  2. ประกาศ ระเบียบการ และใบสมัคร ม.1 ห้องเรียนทั่วไป
  3. ประกาศ ระเบียบการ และใบสมัคร ม.4 นักเรียน ม.3 เดิม และเงื่อนไขพิเศษ
  4. ประกาศ ระเบียบการ และใบสมัคร ม.4 ห้องเรียนพิเศษ (สำหรับนักเรียนทั่วไป)

สามารถ ดาวน์โหลด ใบสมัคร ปรินท์ พร้อมกรอกข้อ มูลใบสมัคร ให้ครบถ้วนเรียบร้อย นำหลักฐาน ไปสมัคร ตามวันเวลา ที่กำหนดได้เลย
หมายเหตุ : ไฟล์ทั้งหมดนามสกุล .pdf ต้องเปิดด้วยโปรแกรมสำหรับเปิดไฟล์ได้แก่ Acrobat Reader, Acrobat Pro, Nitro Pro หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่สามารถเข้าถึงไฟล์ได้

ใส่ความเห็น