งานสืบสานความเป็นไทย ประเพณีสงกรานต์ ๒๕๖๑

วันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ นำโดย ท่านรองผู้อำนวยการ รักษาการฯ นายประดิษฐ์  เตชะไพโรจน์ และคณะผู้บริหาร ประกอบด้วย นายสมเกียรติ โศณณายะ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป นายสุรเชษฐ์ ภาคำ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ นายสำเนียง พิลาโสภา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

พร้อมคณะครูโรงเรียนสตรีราชินูทิศ ได้จัดงานสืบสานความเป็นไทย มีการสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรจากผู้ใหญ่ ประกอบไปด้วย อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีราชินูทิศ คณะกรรมการสถานศึกษา ครูผู้เกษียณ มีการขอขมาซึ่งกันและกัน มีการอวยพร จากท่าน ผอ.สมจิตต์ บุตรดีมี และคณะ 

ขอบคุณภาพจาก คุณครูธัญญาศิริ สิทธิราช

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิกที่นี่