ข้อมูลทั่วไป

ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนสตรีราชินูทิศ (SatriRachinuthit School)
ผู้ก่อตั้งโรงเรียน : พระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร (ศุข ดิษยบุตร) สมุหเทศาภิบาลมณฑลอุดร ผู้สำเร็จราชการมณฑลอุดร
และคุณหญิงน้อม ดิษยบุตร (ศรีสุริยราช)
โดยพระราชดำริของ สมเด็จพระพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 5
วันสถาปนาโรงเรียน : 14 กุมภาพันธ์ 2463
พระพุทธรูปประจำโรงเรียน : พระพุทธชินราชจำลอง

สถานที่ตั้ง : 103 ถนนศรีสุข ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
พื้นที่ของโรงเรียน :  43 ไร่ 1 งาน 62 ตารางวา
รหัสสถานศึกษา : รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1041680823รหัส Smis 8 หลัก : 41012002 , รหัส Obec 6 หลัก : 680823
ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
  (ม. 1- ม. 6)

คำขวัญของโรงเรียน : เรียนเด่น วินัยดี มีศีลธรรม
ปรัชญาของโรงเรียน : สุทธิ อสุทธิ ปัจจัตตัง
สีประจำโรงเรียน :
 
เหลือง : สีแห่งความสูงศักดิ์ มั่งคั่ง อุดมสมบูรณ์   
  ฟ้า : เป็นสีประจำวันพระราชสมภพในสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ  

อักษรย่อโรงเรียน : ร.น.
ดอกไม้ประจำโรงเรียน : ดอกพิกุล
ตราประจำโรงเรียน : พระนามาภิไธย ย่อ ส.ผ. ภายใต้มหามงกุฏ และมีอักษรคำว่า สตรีราชินูทิศ บนแพรแถบ
อัตลักษณ์โรงเรียน :
แผนการจัดชั้นเรียน :

จำนวนครู :
จำนวนนักเรียน :
จำนวนลูกจ้างประจำ :
จำนวนลูกจ้างชั่วคราว :