Category Archives: ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมวันคริสมาส 2018

วันที่ 21 ธันวาคม 2561 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้จัดกิจกรรมวันคริสมาส เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีของต่างชาติ