Monthly Archives: พฤษภาคม 2021

ประกาศเรียกสำรอง ม.4 ประเภททั่วไป ปีการศึกษา 2564

 ประกาศเรียกสำรอง ม.4 ประเภททั่วไป ปีการศึกษา 2564 
 ให้นักเรียนที่มีรายชื่อด้านล่างมารายงานตัว
 ในวันที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 09:00 – 11:00 น. 
ที่ ห้องการเงิน อาคาร 1

ใบสั่งซื้อหนังสือเรียนที่นอกเหนือจากทางโรงเรียนจัดให้

เนื่องจากงบประมาณ ที่ทางรัฐบาลสนับสนุน ในการจัดหาหนังสือเรียน สำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น ไม่ครบตามรายวิชาที่ทางโรงเรียน จัดการเรียนการสอน นักเรียนจะต้องจัดหาโดย ใช้หนังสือที่รับมาจากพี่ หรือจัดซื้อใหม่เพิ่มเติมเอง รายการหนังสือดังกล่าว ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา ในการใช้หนังสือเรียน ซึ่งทางโรงเรียนได้มีไว้บริการ นักเรียนสามารถปริ้นท์เอกสารรายการหนังสือ และเลือกซื้อเฉพาะเล่มที่ยังไม่มี คลิกขวาที่รูปภาพบันทึก แล้วปรินท์ กรอกรายละเอียด เลือกรายการหนังสือที่ต้องการ นำไปซื้อที่โรงเรียน

 สามารถซื้อได้ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2564 ในวันเและเวลาทางราชการ
 ** กระเป๋าของทางโรงเรียนจะได้รับใน วันที่ 14 มิถุนายน 2564 ** 

ม.1

    ม.2

ม.3

ม.4

ม.5

ม.6