Daily Archives: 2 มิถุนายน 2021

ประกาศเรียกอันดับสำรอง ม.4 (สอบคัดเลือกทั่วไป)

 ประกาศเรียกอันดับสำรอง ปีการศึกษา 2564 
 ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป
 มอบตัวในวันที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 09:00 – 11:00 น.
ที่ห้องการเงิน อาคาร  1 

ประกาศเรียกอันดับสำรอง ม.1 และ ม.4 (ห้องเรียนพิเศษ)

 ประกาศเรียกอันดับสำรอง ปีการศึกษา 2564 
 ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ 
 มอบตัวในวันที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 09:00 – 11:00 น.
ที่ห้องการเงิน อาคาร  1 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4