Monthly Archives: กันยายน 2021

สำรวจอุปกรณ์การเรียนทางไกลหรือรูปแบบออนไลน์ของนักเรียน

สำรวจอุปกรณ์การเรียนทางไกลหรือรูปแบบออนไลน์ของนักเรียน
สืบเนื่องจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี แจ้งให้ทุกโรงเรียนในสังกัด
สำรวจอุปกรณ์การเรียนทางไกลฯ
ดังนั้นโรงเรียนสตรีราชินูทิศ
ขอให้นักเรียนทุกคน กรอกแบบสำรวจ ฯ ให้เรียบร้อย

(แบบสำรวจนี้ระบบจะปิดรับในวันพุธที่ 29 กันยายน พ.ศ 2564 เวลา 12.00 น.)

คลิกที่นี่ เพื่อกรอกแบบสำรวจ

ประกาศสำหรับ นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 ประชาสัมพันธ์นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 ที่ประสงค์จะสมัครสอบโอเนต (O-NET) วัดความรู้ 
 ให้แจ้งความประสงค์ในแบบสำรวจ เพื่อทางโรงเรียนจะดำเนินการสมัครและส่งรายชื่อเข้าระบบ
 หมดเขตการกรอกแบบสำรวจในวันที่ 20 กันยายน 2564 

คลิกที่นี่ เพื่อทำการกรอกแบบสำรวจ