โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์

วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 มีการจัดกิจกรรมแนะแนว ที่ตอบสนองต่อความต้องการของเด็กและโลกอาชีพยุคดิจิตอล โดยวิทยาลัยนานาชาติ มหาราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม (ศาลายา) มีครูแนะแนวจากจังหวัดอุดรธานี หนองคาย สกลนคร นครพนม สมัครเข้าร่วมโครงการ

POWER POINT ประกอบการอบรม     ภาพกิจกรรมการอบรม