การสร้างแบบทดสอบออนไลน์

ศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จังหวัดอุดรธานี โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพิ่มศักยภาพครูคณิตศาสตร์ ให้มีสมรรถนะครูยุคใหม่  สำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 หลักสูตรการสร้างแบบทดสอบออนไลน์ ขึ้นเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563 ณ ห้องเสาวภาผ่องศรี มีครูผู้สอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาเข้าร่วมอบรม 150 คน โดยมี ดร.วิทยา ประวะโข ผู้อำนวยการ สพม.20 เป็นประธานเปิดงาน และว่าที่ร้อยตรีสมประสงค์ วงษ์อุบล ผอ.โรงเรียนสตรีราชินูทิศ เป็นผู้กล่าวรายงาน

ภาพกิจกรรม  1  2