รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ จาก สมศ

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สี่ (พ.ศ. ๒๕๕๙ -๒๕๖๓)  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  ของโรงเรียนสตรีราชินูทิศ  ได้รับการประเมินมีคุณภาพระดับดีเยี่ยมทั้งสามด้าน  อ่านและดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่