ค่ายพัฒนา ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ม.1

โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ได้จัดกิจกรรรมค่ายพัฒนา ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมเสาวภาผ่องศรี โรงเรียนสตรีราชินูทิศ โดยอดีตท่านรองผู้อำนวยการประดิษฐ์ เตชะไพโรจน์ เป็นประธานในพิธี

ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่