การประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference)

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Video Conference เพื่อชี้แจงการดำเนินโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้
ายวิชา วิทยาการคำนวณ และ Coding
——————————————————————————————————————————————
ในวันที่ 18 มกราคม 2564 ได้มีการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference)
เพื่อชี้แจงการดำเนินโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้รายวิชาวิทยาการคำนวน และ Coding
ผู้เข้าร่วมประชุมนำโดย ท่านผู้อำนวยการสมประสงค์ วงษ์อุบล, นายสำเนียง พิลาโสภา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ,
นายอุทัย บุพิ หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ, นายปราณีต โต๊ะชาลี หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และคณะครูคอมพิวเตอร์
โดยผู้ให้นโยบายคือ ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx