วันชื่นชมยินดีสตรีราชินูทิศ

เกียรติยศและศักดิ์ศรี
 วัชื่ยิดีรีชินูทิศ 
นักเรียนเรียนดี และ คนดีศรีราชินูทิศ

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนสตรีราชินูทิศได้จัดวันชื่นชมยินดีสตรีราชินูทิศขึ้น
แก่นักเรียนเรียนดีและคนดีศรีราชินูทิศ โดย ผศ.ดร.สุวิทย์ นามมหาจักร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
เป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนภายในกิจกรรมได้มีคณะผู้บริหาร คณะครู และผู้ปกครอง
ร่วมยินดีกับนักเรียนด้วย

ภาพกิจกรรม “นักเรียนเรียนดี

ภาพกิจกรรม “คนดีศรีราชินูทิศ