ประมวลภาพ “พิธีมอบโดมเพื่อน้อง”

 ประมวลภาพถ่าย 
 ” พิธีมอบโดมเพื่อน้อง ”

ในวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ชมรมครูเก่าและศิษย์เก่าสตรีราชินูทิศ
ได้จัดตั้งกองผ้าป่าสร้างโดมเพื่อน้อง และพิธีมอบโดมเพื่อน้องขึ้น
ซึ่งกองผ้าป่าได้ทอดถวายหลวงปู่เสน ปัญญาธโร องค์ประธานในการก่อสร้าง
โดมแห่งนี้จะเป็นสิ่งอำนวยความสะดวก
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
และช่วยกันแดดกันฝนแก่นักเรียนสตรีราชินูทิศสืบไป