ประกาศเรียกลำดับสำรอง ม.1 (ทั่วไป) และ ม.4 (ห้องเรียนพิเศษ)

 ประกาศเรียกอันดับสำรอง ปีการศึกษา 2564 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ทั่วไป) และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนพิเศษ) 
 มอบตัวในวันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 09:00 – 11:00 น.
ที่ห้องการเงิน อาคาร  1