ประกาศเรียกลำดับสำรอง ม.4 (ห้องเรียนพิเศษ)

 ประกาศเรียกอันดับสำรอง ปีการศึกษา 2564 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนพิเศษ) 
 มอบตัวในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 09:00 – 11:00 น.
ที่ห้องการเงิน อาคาร  1