วันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

 วันเปิดเรียน 
 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2654 

         วันที่ 14 มิถุนายน 2564 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม รองผอ.สพม.อด. พร้อมด้วย ดร.วัลภา สุวรรณรินทร์
ศน.สพม.อด. และ ว่าที่ร้อยตรีสมประสงค์ วงษ์อุบล ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีราชินูทิศ ได้พบพบปะ
และให้โอวาทแก่นักเรียนโรงเรียนสตรีราชินูทิศวันเปิดเรียนวันแรก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019