แนวการปฎิบัติ การสอบปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ของนักเรียนที่ ลา ขาด