วิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นายวิเชียร  นิลทกาล
หัวหน้ากลุ่มสาระ
น.ส.นงนุช  มาบุตร
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
นายชวาลวัต  เทศศรีเมือง
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
นางปุณรดา  แสงซ้ายกวิน
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
นางกชพร  กลิ่นมาลี นายจันโสม  สิงนาค
นายภาสกร  กลิ่นมาลี นายปราณีต  โต๊ะชาลี ดร.มนิสา  อุนานนท์
น.ส.พาลินท์  พรหมเศรษฐา นายสมจิต  จันทร์เพ็ง นางสินีนาฎ  วรกิจเกษมสกุล
น.ส.วันทนีย์  สิรถนอมทรัพย์ นางสงวน   สงทุ่ง นายศรานนท์  วะปะแก้ว
น.ส.พัชรินทร์  สงครามศรี น.ส.ขวัญตา  แสวงผล นายศรายุทธ  วุฒิเสน
นางรุ่งนภา  ถาวรกฤชรัตน์ นางพิชญ์พัชร  ทิพชัยวรภัทร นางบุญธิดา  ร่มสุข
นายปาฏิหาริย์  สาฆ้อง นายศักดิ์ชัย  วงษ์วิลาศ น.ส.นันทพร  พรมนา
น.ส.รัตนา  บุญรังศรี น.ส.ปวริศา  นามสีพันธ์ นางพรเพ็ญ  บุตรแสน
นายอนันตศักดิ์  พาดี นางสาวรัตนา  หมู่โยธา นางสาววนิดา  ส่องโสม
  นางสาวลลิตา  บุญเถิง  

นายเกียรติศักดิ์  สิทธิราช  ผู้บันทึก