กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

โรงเรียนสตรีราชินูทิศ    สพม.อุดรธานี  อ.เมือง  จ.อุดรธานี