สังคมศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม

น.ส.รัศมี  มานะ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
นายอุทัย  บุพิ
หัวหน้ากลุ่มสาระ
นางแสงจันทร์  โพธิ์นา
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
นางลัดดา  เทศศรีเมือง
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
นางสงกรานต์  บ่อคำเกิด นางพุทธชาด  วิศรี
นางจารุนันท์  สกุลณมรรคา น.ส.สมจิตร์  ทิมประเทือง นางสุภาวดี  เขมะสัจจกุล
นางวิภาวนันท์  แพนศรี นางสุนันทา  เหมวงษ์ นางมนรัตน์  สมสุข
นางอาภาภรณ์  มหาเสนา นางลักขณา  เครื่องพาที  ฟิลิปป์ นายกำธร  มาโพธิ์
นายเดชา  วงศ์คำพระ นายจารุวัติ  บรรเลงรมย์ นายเชิดศักดิ์  วิลาวรรณ
  นางกมลชนก  พันธุ์โสภณ  

นายเกียรติศักดิ์  สิทธิราช  ผู้บันทึก