ครูอัตราจ้าง ครูชาวต่างชาติ

ครูอัตราจ้าง ครูชาวต่างชาติ

นางสาวชิดชนก  สาจำปา นายฐาปนพงศ์  อินทรพาณิช นายอธิพันธ์  ไชยพันธ์ุ
Mr.Gary  Moran Mr.Paul Horsley Mr.Michael  Jewkes
Mr.William  Noonan Mr.Michael  Hagen Mr.Zhai  Jing Xu
Miss Cheng  Qian li Miss  Guo  Jia Miss  Zheng  Huiyan

 

โรงเรียนสตรีราชินูทิศ    สพม.อุดรธานี  อ.เมือง  จ.อุดรธานี