สมาคมศิษย์เก่าสตรีราชินูทิศ

นางอมรรัตน์ เอื้ออังกูร
นายกสมาคม
นักธุรกิจ  เจ้าของ
ผู้จัดการ บ.ศิริชัยแทรคเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
นายอัธยาศัย  โฮมวงศ์
ที่ปรึกษาสมาคม
อดีตผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ  อุดรธานี
ว่าที่ร้อยตรีสมประสงค์ วงษ์อุบล
อุปนายก คนที่ 1
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ  อุดรธานี
นางสาวเสาวนิตย์ สนิทชน
อุปนายก คนที่ 2

รองผู้อํานวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา  อุดรธานี
นางศศวรรณ์ เครือสุคนธ์ธนา
เลขานุการสมาคม
ครูชํานาญการพิเศษ
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ  อุดรธานี
นายชัยณรงค์ วลัญชพฤกษ์
ผู้ช่วยเลขานุการสมาคม
นักธุรกิจ
เจ้าของร้านสันติพรเครื่องครัว
นางบุณฑริก สรรพอาสา
ผู้ช่วยเลขานุการสมาคม
นักธุรกิจ  เจ้าของ  ผู้จัดการ
บ.แม็กซ์หัวร์แอนด์เอดูเคชั่นเซ็นเตอร์ จํากัด
นางมณฑลี สิงหพงค์
เหรัญญิกสมาคม
ครูชํานาญการพิเศษ 
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ  อุดรธานี
นางชนกพร สานะสี
ผู้ช่วยเหรัญญิกสมาคม
ครูชํานาญการพิเศษ 
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ  อุดรธานี
ดร.อรุณรัสมี บํารุงจิตร
ประชาสัมพันธ์สมาคม
ครูชํานาญการพิเศษ  หัวหน้างานวิชาการ
โรงเรียนบ้านหมากแข้ง อุดรธานี
นางรินรดา พิพิธตํารง
ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์สมาคม
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
นางศิริพร วิศรี
นายทะเบียนสมาคม
ครูชํานาญการพิเศษ 
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ อุดรธานี
นางธัญญาศิริ สิทธิราช
ผู้ช่วยนายทะเบียนสมาคม
ครู โรงเรียนหนองวัวชอพิทยาคม อุดรธานี
นางนงกต ตันติวณิชย์
ฝ่ายจัดหารายได้สมาคม
ผู้จัดการสายการตลาดภูมิภาค
บมจ.ไทยประกันชีวิต สาขา 2
นางสาวนุชรินทร์ พูลศิริ
ผู้ช่วยฝ่ายจัดหารายได้สมาคม
ครูชํานาญการพิเศษ 
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ อุดรธานี
นางสาวสุพรรณี ปัตชาติ
ฝ่ายปฏิคมสมาคม
พว.ชํานาญการพิเศษ หน.กลุ่มงานป้องกัน
และควบคุมโรคติดต่อ สนง.สารสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครอุดรธานี
นางไพรัช  หลงมีวงศ์
ผู้ช่วยฝ่ายปฏิคมสมาคม
ครูชํานาญการพิเศษ ม.ต้น วิทยาศาสตร์
โรงเรียนมัธยมเทศบาล  6  นครอุดรธานี
นางรุ่งอําไพ  อุทัยเลี้ยง
ฝ่ายกิจกรรมสมาคม
ครูชํานาญการพิเศษ
โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา  อุดรธานี
นางสาวทันสมัย  เสียงล้ำ
ผู้ช่วยฝ่ายกิจกรรมสมาคม
ครูชํานาญการพิเศษ
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ  อุดรธานี
นางสาวรัศมี  มานะ
ฝ่ายสวัสติการสมาคม
ครูชํานาญการพิเศษ
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ  อุดรธานี
นางสาวนวลละออ  แสนวันดี
ผู้ช่วยฝ่ายสวัสดิการสมาคม
ครูชํานาญการพิเศษ
โรงเรียนบ้านหนองนาคํา  อุดรธานี

แบบลงทะเบียนสมัครสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าสตรีราชินูทิศ

นางธัญญาศิริ  สิทธิราช  ผู้บันทึก
นายเกียรติศักดิ์ สิทธิราช  ผู้ดูแลระบบ ตรวจสอบ
16  กุมภาพันธ์  2562