พันธกิจ

พันธกิจ( Mission)

1. พัฒนาผู้เรียน ให้เป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารได้สองภาษา มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้เป็นพลโลก และมีคุณลักษณะ ของเยาวชนในศตวรรษที่ 21
2. พัฒนาหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนรู้ เทียบเคียงมาตรฐานสากล ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม การเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยมุ่งเน้น “ต้องนักเรียนก่อน”
3. ปลูกฝังผู้เรียน ให้มีความเป็นกุลสตรี มีวินัย มีคุณธรรม ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง
4. ส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูมืออาชีพ สามารถจัดการเรียนการสอน ได้เทียบเคียงมาตรฐานสากล
5. พัฒนาการบริหารจัดการ แบบมีส่วนร่วมเชิงคุณภาพ ตามคติพจน์ ค่านิยมและวัฒนธรรมโรงเรียน โดยใช้หลักธรรมาภิบาล อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้มาตรฐานสากล
6. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน สื่อเทคโนโลยี และสภาพแวดล้อม ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
7. สร้างภาคีเครือข่าย การจัดการเรียนรู้ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ รวมทั้งเครือข่าย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา