ค่านิยม 12 ประการ

ค่านิยม 12 ประการ

1. รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่นเผื่อแผ่และแบ่งปัน
7. เข้าใจ เรียนรู้การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย เคารพผู้ใหญ่
9. มีสติ รู้คิด รู้ทํารู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัส ฯ
10. ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสฯ
11. เข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออํานาจฝ่ายต่ํา เกรงกลัวต่อบาป
12. คํานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมและชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนต