ศูนย์คณิตศาสตร์จังหวัดอุดรธานี

ศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ โดยการมอบหมายของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20  มีหน้าที่ ส่งเสริมประสิทธิภาพ การจัดการเรียนรู้ ของโรงเรียนในเครือข่าย จัดทำแผนพัฒนา ดำเนินการพัฒนาครู และนักเรียนตามแผน สร้างภาคีเครือข่ายกับหน่วยงานในพื้นที่ ประเมินผล นิเทศ ติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20