INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESSMENT ONLINE

ประกาศเจตจำนงค์ผู้บริหาร
ข้อบังคับจรรยาบรรณข้าราชการ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียนสตรีราชินูทิศ
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
มาตรการตรวจสอบการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
มีส่วนร่วม
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการป้องกันการรับสินบน