All posts by ฉัตรขวัญ พยอม

อบรม Active Learning

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ โดยกลุ่มบริหารงานวิชาการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ Active Learning โดย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 นายภูริพัฒน์ ชาวเวียง เป็นประธานในการเปิดงาน และคณะผู้บริหารโรงเรียนสตรีราชินูทิศ โดยนายประดิษฐ์ เตชะไพโรจน์ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน, นายสมเกียรติ โสณณายะ รองฯกลุ่มบริหารงานทั่วไป, นายสุรเชษฐ์ ภาคำ รองฯกลุ่มบริหารงบประมาณ และนายสำเนียง พิลาโสภา รองฯกลุ่มบริหารงานวิชาการ ให้การต้อนรับ และมีคณะศึกษานิเทศก์จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 เข้าร่วมในงาน

ในการนี้มีอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีราชินูทิศ นายสุพรรณ กิ่งมิ่งแฮ เข้าร่วมให้กำลังใจ โดยผู้เข้าอบรมได้แก่ ครูโรงเรียนสตรีราชินูทิศ และครูผู้ที่สนใจเข้าอบรม ที่อยู่ในจังหวัดอุดรธานี

 

ชนะเลิศ การแข่งขันสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น ระดับชาติ

ชนะเลิศ การแข่งขันสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น(2D Animation) ม.1-3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ระดับชาติ

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ตัวแทน คณะผู้เข้าแข่งขัน การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-3 จากโรงเรียนสตรีราชินูทิศ ในฐานะตัวแทนโรงเรียน ตัวแทนเขตพื้นที่ สพม.20 และตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้เข้าแข่งขันระดับชาติ ประกอบด้วย

ผู้เข้าแข่งขัน

1. เด็กหญิงแพรวารินทร์    โพพิทูล  ชั้น ม.3/5
2. เด็กหญิงบุณยาพร    เตนากุล  ชั้น ม.2/10

     

ครูผู้ฝึกสอน

1. นางศิริพร    วิศรี
2. นายสาธิต    วิศรี

   

ได้ผ่านการแข่งขันและได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง จากระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20 อุดรธานี ได้เป็นตัวแทนของ สพม.20 เข้าแข่งขันต่อในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดขอนแก่น ผลการแข่งขันได้รางวัลชนะเลิศ ระดับภาคฯ เป็นตัวแทนระดับภาคฯ  เข้าแข่งขันระดับประเทศ ณ ศูนย์การแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ด้วยความสามารถ ความตั้งใจ ของนักเรียน และครูผู้ฝึกสอน โรงเรียนสตรีราชินูทิศ จึงได้รับรางวัล ชนะเลิศเหรียญทอง ด้วยคะแนน 95 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน

เป็นรางวัล แห่งความภาคภูมิใจ นำความปลาบปลื้มใจมาสู่ เราชาวสตรีราชินูทิศ ในวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 98 ปี นับเป็นข่าวดี ของเราอีกวันหนึ่ง ซึ่งทุกคน ต่างยินดีเป็นอย่างยิ่ง ขอบคุณบทกลอน อันไพเราะจาก อดีต ผอ.โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ผอ.สุพรรณ กิ่งมิ่งแฮ

ขอบคุณ ท่านรักษาการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน รองประดิษฐ์ เตชะไพโรจน์ และคณะผู้บริหาร ท่านรองฯสมเกียรติ โศณณายะ, ท่านรองฯสุรเชษฐ์ ภาคำ, ท่านรองฯสำเนียง พิลาโสภา และคณะครู นักเรียน บุคลากร โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ที่เป็นกำลังใจ ให้เรามาจนถึงวันนี้

ขอบคุณ คุณครูสาธิต-คุณครูศิริพร วิศรี ที่ฝึกซ้อม ที่ดูแลนักเรียนเป็นอย่างดี คุณครูรัชฎากร เพิ่มคูณทวี ผู้ประสานงานอย่างดีเยี่ยม

ขอบใจ นักเรียน เด็กหญิงแพรวารินทร์  โพพิทูล  เด็กหญิงบุณยาพร  เตนากุล ที่ตั้งใจฝึกซ้อมอย่างมีระเบียบ วินัย และอดทน