All posts by เกียรติศักดิ์ สิทธิราช

ค่ายพัฒนา ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ม.4

โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ได้จัดกิจกรรรมค่ายพัฒนา ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมเสาวภาผ่องศรี โรงเรียนสตรีราชินูทิศ โดยมี ว่าที่ร้อยตรี สมประสงค์ วษ์อุบล ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี

ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

ค่ายพัฒนา ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ม.1

โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ได้จัดกิจกรรรมค่ายพัฒนา ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมเสาวภาผ่องศรี โรงเรียนสตรีราชินูทิศ โดยอดีตท่านรองผู้อำนวยการประดิษฐ์ เตชะไพโรจน์ เป็นประธานในพิธี

ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

“วันชาติ” “วันพ่อแห่งชาติ” และวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่ 9

สืบเนื่องมาจากประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 กำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันสำคัญของชาติไทย รวม 3 ประการ ได้แก่
1.เป็นวันคล้ายวัน เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9
2.เป็นวันชาติ
3.เป็นวันพ่อแห่งชาติ
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ โดย ว่าที่ร้อยตรีสมประสงค์ วงษ์อุบล  ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ อันล้นพ้นของในหลวงรัชกาลที่ 9 และตระหนักในความสำคัญของการเป็น “วันชาติ” และ “วันพ่อแห่งชาติ” จึงได้เตรียมการที่จะจัดงานขึ้น  ในวันที่  4  ธันวาคม  2563 โดยทำพิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคม ณ หอประชุมเสาวภาผ่องศรี และในวันที่  5  ธันวาคม  2563 คณะครูโรงเรียนสตรีราชินูทิศ  ได้ร่วมพิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคม เวลา 08.30 น.จากนั้นในเวลา 19.19 น. จะเป็นพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  ที่ทางจังหวัดอุดรธานีจัดขึ้น

ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ จาก สมศ

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สี่ (พ.ศ. ๒๕๕๙ -๒๕๖๓)  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  ของโรงเรียนสตรีราชินูทิศ  ได้รับการประเมินมีคุณภาพระดับดีเยี่ยมทั้งสามด้าน  อ่านและดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่