Category Archives: ไม่มีหมวดหมู่

ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.3 เดิม ที่ผ่านการคัดเลือก

นักเรียนสามารถดาวน์โหลดไฟล์รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2562 โดยคลิกที่นี่ >> Click here

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและสดุดี ในพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม ได้แสดงออกทางด้านวิทยาศาสตร์ตามความสนใจ

 

ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ออนไลน์

ขอเชิญชวนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ในการแสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ระหว่างวันที่ 5 กรกฎาคม – 10 สิงหาคม 2561

ขั้นตอนที่ 1 คลิกภาพลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯทางออนไลน์ 

ขั้นตอนที่ 2 เลือกประเภทผู้ประสงค์ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ

ขั้นตอนที่ 3 กรอกข้อมูลของตนเองให้ครบถ้วน

ขั้นตอนที่ 4 กดปุ่ม “บันทึกข้อมูล”

ขั้นตอนที่ 5 ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ เลือก “แสดงรายชื่อผู้ร่วมลงนาม” หากต้องการค้นหารายชื่อผู้ร่วมลงนาม ให้เลือกเมนู “ค้นหารายชื่อผู้ลงนาม”

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนโรงเรียนสตรีราชินูทิศ ร่วมกันประกอบพิธีทางศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ซึ่งเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรก แก่ปัญจวัคคีย์ เรียกว่า “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” วันอาสาฬหบูชาตรงกับวันเพ็ญเดือน 8 และถือเป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบบริบูรณ์ คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด