ประกาศจากงานวัดผล

งานวัดผล เรียนแจ้งเรื่องการสอบแก้ตัว

1. ให้นักเรียนปริ้นใบคำร้องขอสอบแก้ตัวในระบบ SGS ของนักเรียน
2. นักเรียนติดต่อครูผู้สอนในรายวิชาที่ผลการเรียนมีปัญหา
3. ครูผู้สอนดำเนินการตามขั้นตอน เช่น ให้สอบแก้ตัว มอบหมายงานแก่นักเรียน
4. ครูผู้สอนส่งผลการสอบแก้ตัวที่งานวัดผล โดยงานวัดผลจะปริ้นเอกสารสำหรับส่งผลการเรียนไว้ให้ ครูผู้สอนจะต้องมาส่งผลการสอบแก้ตัวด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ครูหรือนักศึกษาในกลุ่มสาระมาส่ง พร้อมลงชื่อส่ง เพื่อเป็นหลักฐานในการส่ง
5. งานวัดผลดำเนินการแก้ไขผลการเรียนตามคำร้อง

หากพบปัญหาในการปริ้นเอกสารของนักเรียน
ให้นักเรียนติดต่อที่งานวัดผล ห้องทะเบียนวัดผล 1111
ขอบคุณครับ

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

 ตารางเรียน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ดาวน์โหลดตารางเรียน คลิกที่นี่
 Update ใหม่ 31 ตุลาคม 2564  
*** เนื่องจาก มีครูมาเข้ามาบรรจุใหม่
จึงได้มีการปรับตารางเรียนตารางสอนใหม่ โดยให้ยึดฉบับล่าสุดนี้