พิธีมอบรางวัลโครงการวิ่งสู่ฝันปันน้ำใจ

พิธีมอบถ้วยรางวัลโครงการวิ่งสู่ฝันปันน้ำใจ และมอบรายได้เพื่อปรับปรุงสนามกีฬาโรงเรียนสตรีราชินูทิศ จำนวน 500,000 บาท และมอบเงินให้แก่สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีราชินูทิศ จำนวน 10,000 บาท ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ณ พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี อาคารราชินูทิศ

 

การรับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติทั่วไป ปีการศึกษา 2562

เนื่องจากในวันที่ 24 มีนาคม 2562 เป็นวันเลือกตั้ง สพฐ.จึงกำหนดวันรับสมัครใหม่ โดยในรอบปกติ  เปิดรับสมัครนักเรียนใน วันที่  22-23 และ 25-27 มีนาคม 2562 ในเวลา 8.30-16.30 น. เตรียมเอกสารหลักฐานให้พร้อม และสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร จากลิงก์ด้านล่าง กรอกใบสมัคร ลงลายมือชื่อให้สมบูรณ์เรียบร้อย เพื่อยื่นสมัครในวันเวลาดังกล่าวข้างต้น ณ ห้องโสตฯ อาคาร 5

**สามารถมาสมัครก่อนประกาศผลคะแนน O-net ได้ ทางโรงเรียนจะทำการสืบค้นคะแนนให้ในภายหลัง**

ดาวน์โหลดรายละเอียดการสมัครเรียนแต่ละประเภท

  ม.4 (นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนเดิม) >> Click here

  ม.4 (นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั่วไปสมัครสอบคัดเลือก) ปรับปรุง >> Click here

  ม.1 (ห้องเรียนปกติทั่วไป และนักเรียนความสามารถพิเศษ) >> Click here