รายละเอียด การรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ

 ประกาศ 
รายละเอียด การรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 
 ปีการศึกษา 2564
หากผู้ปกครองหรือนักเรียน
ท่านใดสนใจสามารถติดต่อรับเอกสารได้ที่ห้องวิชาการ

ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 (ห้องเรียนพิเศษ)
          1. คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ (พคว.)
          2. ภาษาอังกฤษ
รายละเอียดเพิ่มเติม
พคว และ ภาษาอังกฤษ
ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 (ห้องเรียนพิเศษ)
          1. ส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์
          2. ส่งเสริมความสามารถพิเศษด้าน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม (สควท.)
รายละเอียดเพิ่มเติม
คณิตศาสตร์ และ สควท
ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 (ห้องเรียนพิเศษ)
          1. ภาษาอังกฤษแบบเข้ม IEP
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาษาอังกฤษแบบเข้ม IEP

 

ประมวลภาพกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2563

 ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2563 
 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 

ด้วยโรงเรียนสตรีราชินูทิศ จังหวัดอุดรธานี โดยกลุ่มบริหารงานบุคคลกำหนดจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 20,21 และ 28 ก.พ. 2564
โดย ผศ.ดร.สุวิทย์ นามมหาจักร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา คณะผู้บริหาร ครู
และผู้ปกครอง เข้าร่วมประชุมเพื่อประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน
กับผู้ปกครองในการช่วยเหลือดูแลนักเรียน

กีฬาประเพณีสี ปีการศึกษา 2563

 กี ณี สี 
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ

ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนสตรีราชินูทิศได้จัดกิจกรรม “กีฬาประเพณีสี”
ประจำปีการศึกษา 2563โดยในพิธี เปิด-ปิด นั้น ท่านรอง ผอ.สพม.20
ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิด-ปิดงาน
ร่วมกับคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน

วันชื่นชมยินดีสตรีราชินูทิศ

เกียรติยศและศักดิ์ศรี
 วัชื่ยิดีรีชินูทิศ 
นักเรียนเรียนดี และ คนดีศรีราชินูทิศ

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนสตรีราชินูทิศได้จัดวันชื่นชมยินดีสตรีราชินูทิศขึ้น
แก่นักเรียนเรียนดีและคนดีศรีราชินูทิศ โดย ผศ.ดร.สุวิทย์ นามมหาจักร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
เป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนภายในกิจกรรมได้มีคณะผู้บริหาร คณะครู และผู้ปกครอง
ร่วมยินดีกับนักเรียนด้วย

ภาพกิจกรรม “นักเรียนเรียนดี

ภาพกิจกรรม “คนดีศรีราชินูทิศ

 

ติวเตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัย ระดับ ม.6

  ติวเตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัย  
  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6  

วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ร่วมกับฝ่ายบริหารวิชาการ
ได้จัดการติวเพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียน
สู่มหาวิทยาลัย
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ขึ้น
โดยภายในกิจกรรมการติวท่านผู้อำนวยการ ว่าที่ร้อยตรี สมประสงค์ วงษ์อุบล
ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดงานและให้โอวาทแก่นักเรียน
กิจกรรมจัดขึ้น ณ ห้องประชุมเสาวภาผ่องศรี โรงเรียนสตรีราชินูทิศ