เป้าประสงค์ อัตลักษณ์

เป้าประสงค์

1. ผู้เรียนมีเป็นเลิศทางวิชาการ ควบคู่คุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
    เพื่อให้เป็นพลโลกและมีคุณลักษณะของเยาวชนในศตวรรษที่ 21
2. มีหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีมาตรฐานสากล
3. ครูและบุคลากรเป็นผู้มีความรู้ความสามารถครูใช้กระบวนการจัดการความรู้อย่างชาญ
    ฉลาดเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นเลิศทางวิชาการ
4. มีระบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมเชิงคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาลอย่างมี
    ประสิทธิภาพเพื่อให้ได้มาตรฐานสากล
5. มีการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
6. มีภาคีเครือข่ายการจัดการเรียนรู้ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งเครือข่ายผู้
    มีส่วนได้เสียเพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา

อัตลักษณ์
“อัตลักษณ์โรงเรียน : “มีความเป็นกุลสตรี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำความรู้คู่ความเป็นไทย”