กิจกรรมวันตรุษจีน 2562

วันที่ 5 มกราคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมตรุษจีน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมของชาวจีน