Monthly Archives: เมษายน 2019

รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 2562

วันที่  10  เมษายน  ของทุกปี  ประเพณีปฏิบัติที่เรา  ชาวสตรีราชินูทิศทำกันมาทุกปีคือ  มีการสรงน้ำพระ  เปลี่ยนผ้าห่มองค์พระ   เชิญอดีตผู้อำนวยการ  อดีตคณะผู้บริหาร  อดีตครูที่เกษียณอายุราชการ   มาร่วมรดน้ำขอพร  โดยคณะผู้บริหารในชุดปัจจุบัน  ท่าน ผอ. ว่าที่ร้อยตรี  สมประสงค์ วงษ์อุบล  ท่านรองประดิษฐ์ เตชะไพโรจน์  ท่านรองสุรเชษฐ์  ภาคำ  ท่านรองสำเนียง  พิลาโสภา  ท่านรองสุธิดา  ตาทิพย์   คณะครูที่จะเกษียณในปี  2562   ตลอดจนครู  บุคลากร  สมาคมศิษย์เก่าฯ  ลูกจ้าง  นักการภารโรง  ร่วมงานอย่างมีความสุข  ตามประเพณีที่ทำมาทุกปี

ภาพกิจกรรมทั้งหมดคลิกเลย