ค่ายธรรมะ ม.1

วันที่ 27 – 28 กรกฏาคม 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนได้จัดอบรมค่ายพัฒนา ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยมีท่านรองประดิษฐ์ เตชะไพโรจน์ เป็นประธานในงาน ณ ห้องประชุมเสาวภาผ่องศรี เพื่อสร้างคุณธรรม จริยธรรมอันดีงามแก่นักเรียน และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10 

ภาพกิจกรรมทั้งหมดคลิกที่นี่