Monthly Archives: สิงหาคม 2019

รางวัลความยั่งยืน ชนะเลิศแอนิเมชั่น

วันที่  23  สิงหาคม  2562  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ส่งนักเรียนตัวแทนระดับ ม.ต้น ได้แก่ นางสาววรษา  ลี้สยาม  และ  เด็กหญิงนิภาพร  ไชยสุรินทร์  จากการฝึกซ้อมโดย  ครูประกาศิต  วงษ์แวง และการให้คำปรึกษาจาก ครูสาธิต วิศรี และ ครูศิริพร  วิศรี เข้าแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น ณ ม.ราชภัฏอุดรธานี เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ และได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันครั้งนี้  มีการมอบรางวัลให้แก่ครูและนักเรียนโดย  ว่าที่ร้อยตรี สมประสงค์  วงษ์อุบล ผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์รับรางวัล

เนื่องจากสัปดาห์วิทยาสาสตร์ที่ผ่านมา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตสาสตร์ ได้รับรางวัลจากการส่งนักเรียนเข้าร่วมงาน และได้รับรับรางวัลจากสถาบันต่าง ๆ เพื่อเป็นเกียรติแก่คณะครู และนักเรียนที่ได้รับรางวัล จึงจัดให้มีการรับรางวัลจากท่าน ผอ. ว่าที่ร้อยตรีสมประสงค์  วงษ์อบล  ในวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา

การแข่งขันทักษะภาษาจีน

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 โรงเรียนสตรีรราชินูทิศ จัดงานการแข่งขันทักษะภาษาจีน ระหว่างโรงเรียนศูนย์เครือข่ายส่งเสริมการสอนภาษาจีน มีโรงเรียนที่สอนภาษาจีนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจากหลายจังหวัดเข้าร่วมกิจกรรม

ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

พิธีมอบเสื้อเกียรติยศห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้มอบเสื้อเกียรติยศให้นักเรียน ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ระดับชั้น ม.4 โดย ว่าที่ร้อยตรีสมประสงค์  วงษ์อุบล คณะผู้บริหาร คณะครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ร่วมกันมอบเสื้อให้นักเรียน

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์รับรางวัลเนื่องในสัปดาห์วิทยาสาสตร์

วันที่  22  สิงหาคม 2562 ผลผลิตของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จากการส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ จากสถาบันต่าง ในงานนี้นักเรียนได้รับรางวัลหลายงาน จากหลายสถาบัน ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ โครงงานวิทยาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น รางวัลชนะเลิศจากโครงงานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

โครงการแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการมีงานทำ

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 งานแนะแนวโรงเรียนสตรีราชินูทิศ  จัดงานตามโครงการแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการมีงานทำ Iโดยมีศิษย์เก่า หลากหลายท่าน ได้ไปร่วมแชร์ประสบการณ์และความสำเร็จให้น้อง ๆ นักเรียนชั้น ม.5 รร.สตรีราชินูทิศได้รับฟังเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจ ในงาน “วันแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการมีงานทำ”

ปตท. โครงการพลังงานสัญจร

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้จัดโครงการพลังงานสัญจร เพื่อให้ความรู้ในด้านพลังงานปิโตรเลียม พลังงานทดแทน และความตระหนักในการใช้พลังงาน โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นำนักเรียนชั้นเข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องโสตอาคาร 5

เหล่ากาชาดจังหวัอุดรธานีมอบเข็มที่ระลึกและเกียรติบัตร

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เหล่ากาชาดจังหวัอุดธานี มอบเข็มที่ระลึก และเกียรติบัตร แก่บุคคลากรและนักเรียนโรงเรียนสตรีราชินูทิศ ที่บริจาคโลหิต และบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์

ภาพกิจกรรม

สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2562

วันที่ 14 – 16 สิงหาคม 2562 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ โดย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ มีพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระราชบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย การจัดนิทรรศการ การจัดกิจกรรม  เวทีประกวด  ร้องเพลง แข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ให้นักเรียนได้เรียนรู้ตลอดงาน

ภาพกิจกรรม