กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์รับรางวัล

เนื่องจากสัปดาห์วิทยาสาสตร์ที่ผ่านมา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตสาสตร์ ได้รับรางวัลจากการส่งนักเรียนเข้าร่วมงาน และได้รับรับรางวัลจากสถาบันต่าง ๆ เพื่อเป็นเกียรติแก่คณะครู และนักเรียนที่ได้รับรางวัล จึงจัดให้มีการรับรางวัลจากท่าน ผอ. ว่าที่ร้อยตรีสมประสงค์  วงษ์อบล  ในวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา