พิธีมอบเสื้อเกียรติยศห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้มอบเสื้อเกียรติยศให้นักเรียน ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ระดับชั้น ม.4 โดย ว่าที่ร้อยตรีสมประสงค์  วงษ์อุบล คณะผู้บริหาร คณะครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ร่วมกันมอบเสื้อให้นักเรียน