กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์รับรางวัลเนื่องในสัปดาห์วิทยาสาสตร์

วันที่  22  สิงหาคม 2562 ผลผลิตของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จากการส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ จากสถาบันต่าง ในงานนี้นักเรียนได้รับรางวัลหลายงาน จากหลายสถาบัน ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ โครงงานวิทยาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น รางวัลชนะเลิศจากโครงงานวิทยาศาสตร์ ม.ราชภัฏอุดรธานี