สมาคมศิษย์เก่าร่วมประชุมชี้แจงการจัดงาน 100 ปี

ต้อนรับเปิดเรียน วันที่  24 ตุลาคม 2562 โรงเรียนได้จัดประชุมครู ในโอกาสเปิดภาคเรียนใหม่ ท่าน ผอ.ว่าที่ ร.ต.สมประสงค์ วงษ์อุบล เป็นประธาน มีคณะผู้บริหาร คณะครูเข้าร่วมประชุม ในการนี้สมาคมศิษย์เก่าได้เข้าร่วมประชุม โดยนายยกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีราชินูทิศ คุณอมรรัตน์ เอื้ออังกูร ที่ปรึกษาสมาคม ท่าน ผอ.อัธยาศัย โฮมวงศ์ และคณะ เพื่อชี้แจงการจัดงานครบรอบ 100 ปี สตรีราชินูทิศ ที่ทางสมาคมจะจัดมีขึ้นในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563

ภาพกิจกรรมอยู่ที่นี่คลิกเลย