การประเมินภายนอกรอบที่สี่ จาก สมศ.

          วันที่ 17-18 ธันวาคม 2562 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ โดยการนำของ ผอ.ว่าที่ร้อยตรีสมประสงค์ วงษ์อุบล คณะผู้บริการ รองฯ สุรเชษฐ์ ภาคำ รองฯ สำเนียง พิลาโสภา รองฯ สุธิดา ตาทิพย์ รองฯ ธีระพงศ์ ศรีคำ คณะครู และบุคลากรโรงเรียนสตรีราชินูทิศ เข้าร่วมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 4

ภาพกิจกรรมคลิกที่ตัวเลข    1    2    3

          โดยคณะกรรมการประเมินจาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพสถานศึกษา (สทศ) นำโดย ดร.พิเชษฐพงษ์ โคตรทอง ประธานกรรมการ ดร.บุหงา ภักดี นายสุภาพ ศรีทุมมา เป็นกรรมการในการประเมินครั้งนี้

          ในการนี้ทางโรงเรียนได้รับเกียรติจาก ผอ.ดร.วิทยา ประวะโข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 อุดรธานี รศ.ดร.สุวิทย์ นามมหาจักร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา นายสมัคร จันทสาร นายกสมาคมผู้ปกครองและครู ผอ.อัธยาศรัย โฮมวงศ์ อดีต ผอ.โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ผอ.สพรรณ กิ่งมิ่งแฮ อดีต ผอ.โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ผอ.พงศาสตร์ กิจนุกร อดีต ผอ.โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ศึกษานิเทศน์จาก สพม.20 เข้าร่วมงาน