สภานักเรียนประกาศเจตนารมณ์

วันที่ 29 มกราคม 2563 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ โดยสภานักเรียน ซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนแกนนำ ได้ทำกิจกรรม สภานักเรียนประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็น ต่อ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยมี นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา นางสาววัลลา เรือนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วม ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สืบเนื่องมาจาก การนำเสนอข้อคิดเห็นของสภานักเรียน 4 ข้อ ได้แก่
         1. การส่งเสริมให้เด็กไทยเลิกใช้ถุงพลาสติก
         2. การส่งเสริมการมีจิตอาสา เพื่อสร้างสังคมแห่งความสุข
         3. การส่งเสริมให้เด็กไทยรู้ทันก่อนแบ่งปันข่าวปลอม (Fake News)
         4. การส่งเสริมแนวทางป้องกันความรุนแรงจากการ Bully
ในวัน 11 มกราคม 2563 ซึ่ง รมว.ศธ. ได้รับข้อเสนอไว้ โดยจะส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตามข้อคิดเห็นที่สภานักเรียน ในการนี้ได้มีการประกาศให้ วันที่ 29 มกราคม เป็นวันสภานักเรียนแห่งชาติด้วย และทางโรงเรียนสตรีราชินูทิศ ได้จัดกิจกรรมหน้าเสาธง แสดงสัญลักษณ์ และประกาศเจตนารมณ์ พร้อมกับโรงเรียนที่เป็นแกนนำทั่วประเทศ ผ่านระบบ VDO conferrence

ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่