Daily Archives: 12 กุมภาพันธ์ 2020

ประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าเตรียมงาน “คืนสู่เหย้า ๑๐๐ ปี สตรีราชินูทิศ”

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17.30 น. คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าสตรีราชินูทิศ โดย คุณอมรรัตน์ เอื้ออังกูร นายกสมาคม, ผอ.อัธยาศัย โฮมวงศ์ ที่ปรึกษาสมาคม และคณะ ได้ร่วมประชุมปรึกษาหารือ เตรียมงาน ดูสถานที่จัดงาน “คืนสู่เหย้า ๑๐๐ ปี สตรีราชินูทิศ” ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ที่จะถึงนี้ ขอเชิญศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันทุกรุ่น ร่วมงานในครั้งนี้ สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณครูศศวรรณ์ เครือสุคนธ์ธนา โทร. ๐๙๕-๖๖๓-๑๓๗๘ หรือ งานแนะแนวโรงเรียน ๐๔๒-๒๔๔-๔๑๕-๗ ต่อ ๑๑๙

วันชื่นชมยินดีสตรีราชินูทิศ คนดีศรีราชินู

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. – 15.00 น. โรงเรียนสตรีราชินูทิศ โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล โดย รอง ผอ. ธีระพงศ์ ศรีคำ และคณะ ได้จัดงาน วันชื่นชมยินดีสตรีราชินูทิศ มีการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน คนดีศรีราชินู ซึ่งเป็น ผู้สร้างชื่อเสียง ให้กับโรงเรียนสาขาต่างๆ บำเพ็ญประโยชน์ เสียลสะ มีความประพฤติดี มีจิตสาธารณะ โดยมี ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ผศ.ดร.สุวิทย์ นามมหาจักร เป็นประธานในพิธีและมอบเกียรติบัตร มีผู้ปกครองนักเรียน ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนด้วย

ภาพกิจกรรม   1   2

วันชื่นชมยินดีสตรีราชินูทิศ นักเรียนเรียนดี

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 น. – 12.00 น. โรงเรียนสตรีราชินูทิศ โดยกลุ่มบริหารวิชากร รอง ผอ.สำเนียง พิลาโสภา และคณะ  ได้จัดงาน วันชื่นชมยินดีสตรีราชินูทิศ มีการมอบเกียรติบัตรให้กับ นักเรียนที่มีผลการเรียนดี โดย ผอ.ว่าที่ร้อยตรี สมประสงค์ วงษ์อุบล เป็นประธานในพิธีและมอบเกียรติบัตร มีผู้ปกครองนักเรียน ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนด้วย

ภาพกิจกรรม   1   2