วันชื่นชมยินดีสตรีราชินูทิศ คนดีศรีราชินู

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. – 15.00 น. โรงเรียนสตรีราชินูทิศ โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล โดย รอง ผอ. ธีระพงศ์ ศรีคำ และคณะ ได้จัดงาน วันชื่นชมยินดีสตรีราชินูทิศ มีการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน คนดีศรีราชินู ซึ่งเป็น ผู้สร้างชื่อเสียง ให้กับโรงเรียนสาขาต่างๆ บำเพ็ญประโยชน์ เสียลสะ มีความประพฤติดี มีจิตสาธารณะ โดยมี ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ผศ.ดร.สุวิทย์ นามมหาจักร เป็นประธานในพิธีและมอบเกียรติบัตร มีผู้ปกครองนักเรียน ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนด้วย

ภาพกิจกรรม   1   2