วันชื่นชมยินดีสตรีราชินูทิศ นักเรียนเรียนดี

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 น. – 12.00 น. โรงเรียนสตรีราชินูทิศ โดยกลุ่มบริหารวิชากร รอง ผอ.สำเนียง พิลาโสภา และคณะ  ได้จัดงาน วันชื่นชมยินดีสตรีราชินูทิศ มีการมอบเกียรติบัตรให้กับ นักเรียนที่มีผลการเรียนดี โดย ผอ.ว่าที่ร้อยตรี สมประสงค์ วงษ์อุบล เป็นประธานในพิธีและมอบเกียรติบัตร มีผู้ปกครองนักเรียน ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนด้วย

ภาพกิจกรรม   1   2