Daily Archives: 4 มิถุนายน 2020

นักเรียนที่สอบผ่านความสามารถพิเศษ ม.1 ปี 2563

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.1 ประเภทความสามารถพิเศษ ที่ผ่านการสอบคัดเลือก ให้นักเรียนที่มีรายชื่อ เข้ารายงานตัว ตามรายละเอียด ในวัน เวลา สถานที่ ที่กำหนด

รายชื่อคลิกที่  Continue reading… ด้านล่าง

Continue reading… →