All posts by ฉัตรขวัญ พยอม

กิจกรรมวันตรุษจีน 2562

วันที่ 5 มกราคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมตรุษจีน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมของชาวจีน

กิจกรรมวันคริสมาส 2018

วันที่ 21 ธันวาคม 2561 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้จัดกิจกรรมวันคริสมาส เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีของต่างชาติ

วันพ่อแห่งชาติ 2561

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 โรงเรียนสตรีราชินูทิศจัด “กิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ” เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร