Category Archives: หน้าแรก

Open House สตรีราชินูทิศ 2561

      

ตามนโยบาย สพฐ. ที่กำหนดให้โรงเรียนในสังกัด จัดงาน Open House เพื่อเปิดโอกาส ให้นักเรียน ที่จะตัดสินใจ เข้าเรียนต่อ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้เข้าไปสัมผัสบรรยากาศ การจัดการเรียนการสอน ในโรงเรียนที่ตนเองสนใจ

        

ในการนี้โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ได้สนองนโยบายดังกล่าว โดยจัดงานวัน Open House ขึ้นในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมี นายมรกต กลัดสอาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20 อุดรธานี มาเป็นประธานในการเปิดงาน มีคณะผู้บริหารโรงเรียนประกอบด้วย รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน รองฯประดิษฐ์ เตชะไพโรจน์ รองฯสมเกียรติ โศณณายะ รองฯสุรเชษฐ์ ภาคำ รองฯสำเนียง พิลาโสภา อดีตผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน คณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ และเข้าร่วมในงาน

       

ในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมายให้นักเรียน จากต่างโรงเรียน ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมกิจกรรม เช่น กิจกรรมการเรียนการสอน ในสาขาต่างๆ ของกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ เช่น ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ดาราศาสตร์ ตลอดจนกลุ่มสาระทั้ง 8 กลุ่ม ก็มีการจัดกิจกรรม เพื่อสนองนโยบาย ดังกล่าวของเขตพื้นที่ และของ สพฐ. มีการตั้งโรงทานอาหาร เครื่องดื่ม ของว่าง จากศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน พ่อค้าแม่ค้าในโรงเรียน คหบดี ให้นักเรียนที่มาร่วมงาน ได้รับประทานอาหารกัน อย่างอิ่มอร่อย

      

มีกิจกรรมตอบปัญหาทางวิชาการ ร้องเพลงภาษาอังกฤษ ร้องเพลงไทย ประกวดวงดนตรี การประกวดแกะสลักผลไม้ การจัดสวน ซุ้มนิทรรศการของกลุ่มสาระต่าง ๆ

ภาพกิจกรรมทั้งหมดอยู่ที่นี่ครับ

ค่าย EIS Camp ม.2 2561

17 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนได้จัด ค่ายภาษาอังกฤษ EIS ให้กับนักเรียน ที่เรียนในโครงการ EIS โดยมีผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษาเขต 20 อุดรธานี นายมรกต กลัดสอาด มาเป็นประธานเปิดงาน โดยมีคณะผู้บริหารโรงเรียน รองฯประดิษฐ์ เตชะไพโรจน์ รักษาการผู้อำนวยการ รองสมเกียรติ โศณณายะ รองสุรเชษฐ์ ภาคำ รองฯสำเนียง พิลาโสภา และคณะครู โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ให้การต้อนรับ มีคณะวิทยากร ที่มากด้วยความรู่้ มาจัดกิจกรรม เพื่อให้นักเรียน ได้เรียนรู้ ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษ ในการสื่อสาร

วันชื่นชมยินดี

15 กุมภาพันธ์ ของทุกปี โรงเรียนจะจัดงานวันชื่นชมยินดี ให้กับนักเรียนที่มี ผลการเรียนดี คือมีผลการเรียนตั้งแต่ 3.5 ขึ้นไป และนักเรียนที่ทำชื่อเสียงให้กับทางโรงเรียน โดยในงานนี้มีการมอบเกียรติบัตร จากนายกสมาคมผู้ปกครองและครู นายสมัคร จันทรสาร มีการเข้าร่วมยินดีจากคณะผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครองนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร

ภาพกิจกรรมดูได้ที่นี่