วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

ภายในปี 2566 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ มีระบบบริหารจัดการศึกษา ที่มีประสิทธิภาพ
ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก บนพื้นฐานความเป็นไทย มีคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนสตรีราชินูทิศ    สพม.อุดรธานี  อ.เมือง  จ.อุดรธานี